Restart


Back

 
Resolution: 1/2 - Click the region of interest for enlargement.
Image rights
The outdoor exhibition of the en:Vietnam Military History Museum. User: Grenouille vert (13 tháng 4 2010) Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổiBạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ phần mềm nguồn mở quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem bản tiếng Anh của giấy phép nói trên ở "Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU".